Verksamheten

Verksamheten

 

Verksamhetens grundstenar

 

Vår verksamhet baseras på Läroplan för förskolan (Lpfö:98/16) med tonvikt på:

 

Värdegrundsarbete - demokratifostran

 

Estetik - skapande, drama och musik

 

Utomhuspedagogik – vi använder oss av både natur och förskoleträdgården

Värdegrundsarbete– att arbeta med normer och värderingar

 

Förskolan har ett stort och viktigt uppdrag i att forma barn till att bli ansvarsfulla och demokratiska vuxna en gång i framtiden. Ett ansvar som självklart delas med hem och övriga utbildningsinstitutioner. Men förskolan har en fantastisk möjlighet att ge barnen en syn på jämlikhet och allas demokratiska rättigheter som kan komma att genomsyra en människas syn på sin omvärld. Vi på Fisken tycker att det är så viktigt att arbeta med dessa värdegrundsfrågor!

 

Vad handlar demokratifostran om egentligen? Jo vi önskar att se i våra barns framtida liv att de utvecklat (enligt förskoleutvecklare Christian Eidevall):

 

att kunna ha en självständig handlingskraft

att ta ansvar

respekten för andra människor

medkänslan om medmänniskor

medkänslan med biosfären

en hållbar livsstil

 

Ett annat sätt att säga detta på är ”Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, det skall ni också göra mot dem”!

 

Vi arbetar med dessa frågor genom: att låta barn bli delaktiga i sin förskolevardag, att vi låter planen för likabehandling och mot kränkningar vara ett levande arbete hela året, att vi är noga med attityder gentemot varandra och att vi skapar en miljö där det är accepterat att vara olika.

Drama

Barnens rollekar, fulla av fantasi, är i sig en egen form av drama med egna berättelser. Vi vill erbjuda barnen att genom dramalekar uttrycka egna historier och att även kunna få ta till sig teater som en konstform. Vid många av våra tema-arbeten utgår vi ifrån dramatiseringar som pedagogik där barnen är publik men ändå är aktiva. Rollfigurerna kanske behöver hjälp och tips från barnen att lösa ett problem. En docka i en dockteater eller ett mjukdjur kommer till liv då en berättelse får möta barnens och vår fantasi.  

 

Dramatiseringen fyller även många fler funktioner än att illustrera berättelser. Barnen får träning i att våga agera och att stå i centrum. Att gå in i fantasin och vara någon annan för en stund kan göra barnen frimodiga på ett nytt sätt. En erfarenhet som är nyttig och kan bygga upp självförtroendet.

Estetik

 

Skapande

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio menade pedagogen Loris Malaguzzi. Att ge barn verktyg att kunna uttrycka sig på så många sätt som möjligt är en viktig del av förskolans uppdrag. Vi tror att kunskap är ett vitt begrepp som kan se ut på olika sätt. Den kan vara både teoretisk och praktisk. Att skapa är roligt, spännande och utvecklande för hela personligheten. Det är viktigt och precis som talet och skriften, rörelsen, dansen, sången och poesin, så är bilden en del av vårt språk.

 

Ofta är barnen fulla av idéer om vad de vill skapa, bygga, forma och måla. Vårt arbete som pedagoger blir att stötta och uppmuntra dem att förverkliga sina tankar men även att våga prova nya saker.Vi använder många olika material och tekniker, för att barnen ska få pröva på så mycket som möjligt, och vill att barnen ska glömma prestationskrav och upptäcka glädjen i det kreativa skapandet. Detta stärker barnens självkänsla och är en viktig del i deras identitetsutveckling.

 

Musik och rytmik

Vi vill att barnen ska få lära sig att uppleva glädjen och gemenskapen med andra barn och vuxna genom sången och musiken. Därför har den en stor plats i vår verksamhet. Musik är även ett sätt, ”ett språk” för att kunna ta till sig kunskap. Det är också ett sätt att lära sig lyssna och kunna uttrycka sig.

 

Sången är ett viktigt instrument för vårt språk och därför extra viktigt för små barn som genom rim, ramsor och melodier på ett lekfullt sätt kan ta till sig och träna på ord, uttal och språkförståelse. Det är även ett bra sätt för barn med ett annat modersmål att tillägna sig vårt språk.

 

Rytmen, i både barnramsorna och sångerna, utvecklar känslan för språkrytm. Vi vill genom olika typer av rytmik och rörelselekar hjälpa barnen i deras motoriska utveckling, samtidigt som vi har det kul tillsammans. Fantasifylld dans och klapplekar ger rolig grovmotorisk träning, och fingerlekar utvecklar finmotoriken. "Gympan" är en härlig syn, då både barnen och fröknarna hoppar, kryper, ålar och flyger...

Utomhuspedagogik

 

Natur

Vi vistas ute dagligen och njuter av frisk luft.

För att utveckla barnens förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturfenomen, har vi "naturruta" varje vecka, under vår/höstsäsongen. Där får barnen tillsammans med oss upptäcka växter och djur. Vi har även en "Hitta Vilse"-kurs för de lite större barnen.

 

Vår förskolegård  - en plats för lek, rörelse och ekologiska processer!

Vi är glada över vår gård! Vi har alltefter åren gått kunnat utveckla den till att bli en härlig plats med olika rum för barnen. Under vår och sommartider använder vi den också till att odling. Vi vill att barnen på ett enkelt sätt skall kunna få en förståelse för ett händelseförlopp i naturen, var grönsaker kommer ifrån, möjlighet till att få smaka på lite kryddor och bär och njuta av blommor. Samt få upptäcka vårens små insekter som myran, fjärilen och daggmasken.

 

Hur gör vi?

I maj sätter barnen ut sättpotatis,sår fröer som indiankrasse, provsmakar våra kryddor (mynta, timjan, citronmeliss och gräslök) och planterat växter. Vid vår svarta varma vägg brukar vi peta ned tomat, physalis och myskpumpa.

Barnen får turas om att vattna och rensa ogräs.

Vi dokumenterar genom att ta bilder allt eftersom det växer och diskuterar med barnen om vad vi gör, vad de tror ska hända och hur vi ska göra för att det ska växa.

Ur läroplanen för förskolan (Lpfö, -98):

 

Förskolans uppdrag

"Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp."

 

Mål som förskolan ska sträva efter att varje barn får:

"Utveckla förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen".